Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser tipi olmakla birlikte; kansere bağlı ölümlerin de en sık nedenidir. Tedavideki tüm gelişmelere rağmen beş yıllık genel sağ kalım oranı %12, on yıllık sağ kalım oranı %6'dır. Cerrahi tedavinin amacı; tümörün tamamının ve tutulum düşünülen lenf nodlarının hepsinin rezeksiyonudur. Klinik evre I ve II küçük hücreli dışı akcier kanseri hastaların tedavisinde cerrahi tedavi standarttır ve standart prosedür lobektomidir. Segmentektomi Evre Ia KHDAK cerrahi tedavisinde, seçilmiş hastalarda onkolojik açıdan kabul edilebilir bir tedavi yöntemidir. Süperior sulkus tümöründe tek başına cerrahi tedavi ile yeterli sağkalım sağlanamadığından hastalara trimodal tedavi rejimleri tercih edilir. Lokal ileri evre KHDAK heterojen bir gruptur ve optimal tedavi yöntemi halen kesinleşmemiş ve tartışmaya açıktır. Neoadjuvan tedavi ile tümörün sistemik ve lokal kontrolünün sağlanması, patolojik tam yanıt oluşması, komplet rezeksiyon oranı ve sağkalım oranının artması hedeflenir. Multiple N2 ve bulky N2 hastaları ideal bir cerrahi tedavi adayı değilken, tek istasyon N2'si olan hastalar multimodalite tedavisinin bir parçası olarak cerrahiden fayda görmektedir.